721 340 328 info@firemnictvi.cz

Obchodní podmínky spolupráce

1. Předmět

 1. Poskytovatelem Služby a Aplikace Firemnictví je společnost Appix Consulting s.r.o. se sídlem Jiráskova 421/1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČO: 04403479 (dále jen Poskytovatel) a tento dokument (dále jen Podmínky) upravuje smluvní obchodní vztah s vámi (právnickou nebo fyzickou osobou) jako Zákazníkem služby a aplikace Firemnictví. Tato smlouva je uzavírána elektronickou formou jakou nedílná součást objednávky Zákazníka.
 2. Na základě objednávky elektronickou formou poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi aplikaci Firemnictví a službu Firemnictví.
 3. Aplikace Firemnictví je internetová aplikace pro ukládání, správu a prohlížení informací ve formě stránek, dokumentů, multimediálního obsahu a aktivit. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání aplikace. Aplikace je implementována a provozována v internetové službě Plus4U (www.plus4u.net) a každý uživatel aplikace Firemnictví musí pro získání přístupu souhlasit s Podmínkami užívání služby Plus4U.
 4. Služba Firemnictví je vykonávána pracovníky Poskytovatele, kteří podle nejlepšího vědomí a svědomí s náležitou pečlivostí na základě pokynů Zákazníka zadávají, upravují, odstraňují a spravují informace Zákazníka do a v aplikaci Firemnictví. Pokyny zadává Zákazník domluvenou formou prostředky elektronické komunikace, telefonicky nebo předáním informací ve fyzické podobě. Zákazník musí jasně určit případné další zástupce s oprávněním zadávat pokyny.
 5. Poskytovatel může Zákazníkovi poskytovat i jiné asistentské služby specifikované a odsouhlasené v objednávce, která může být uzavřena také elektronickou formou.
 6. Zákazník může nechat zřídit přístup do aplikace Firemnictví i dalším fyzickým osobám (dále jen Uživatel) v počtu podle konkrétního tarifu aplikace.
 7. Zákazník může u Poskytovatele objednat i službu vedení účetnictví. Ta je poskytována partnerskou společností ze skupiny UOL a.s. (IČO 24753157), www.uol.cz (dále jen UOL). Obchodní podmínky poskytování služby účetnictví se řídí smluvním ujednáním mezi Zákazníkem a UOL. Zákazník specifikuje rozsah účetních informací, které mohou být sdíleny mezi Poskytovatelem a UOL výlučně z důvodů jejich evidence v aplikaci Firemnictví.

2. Ochrana informací a osobních údajů

 1. Všechny informace a data v aplikaci Firemnictví, která Zákazník zadal k evidenci, jsou majetkem Zákazníka.
 2. Všechny informace Zákazníka považuje Poskytovatel za velmi důvěrné a striktně o nich zachovává mlčenlivost.
 3. Poskytovatel vede o Zákaznících a Uživatelích evidenci obsahující osobní data, tato data nejsou poskytována žádné třetí osobě a jsou využívána v souladu se zákonem pouze pro poskytování aplikace a služby Firemnictví a pro komunikaci se Zákazníkem a Uživateli.
 4. Pro zřízení přístupu do aplikace Firemnictví je nutná registrace v internetové službě Plus4U (www.plus4u.net), ke které je nutné zadat jméno, příjmení a e‑mailovou adresu. Ochrana osobních údajů je dále specifikována v Podmínkách užívání služby Plus4U.

3. Cena, vyúčtování a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje za aplikaci a službu Firemnictví a za případné další služby platit cenu podle platného Ceníku, který je dostupný na www.firemnictvi.cz.
 2. Poskytovatel je oprávněn ceny v Ceníku upravovat, takové změny musí ohlásit Zákazníkovi alespoň 3 měsíce dopředu. V případě nesouhlasu se změnami může Zákazník smlouvu ukončit podle těchto Podmínek.
 3. Poskytovatel Zákazníkovi poskytne každý měsíc Vyúčtování za předchozí měsíc, jehož součástí je výkaz odpracovaných hodin a přehled dodržování limitů tarifů aplikace.
 4. Zákazník platí za službu a aplikaci Firemnictví na základě měsíčního Vyúčtování, ke kterému je vystavena faktura se splatností 14 dnů. Vyúčtování a fakturu obdrží Zákazník prostřednictvím aplikace Firemnictví.
 5. V případě nevyčerpání hodin z paušálu služby se hodiny do dalšího měsíce nepřevádí.
 6. V případě čerpání hodin nad paušál služby jsou tyto hodiny vyúčtovány podle platného Ceníku a Zákazník je povinen je zaplatit.
 7. V případě překročení některého z limitů tarifu aplikace Firemnictví bude Zákazník od následujícího měsíce přesunut do vyššího tarifu podle platného Ceníku.

4. Ukončení smlouvy a odpovědnost

 1. Zákazník i Poskytovatel mohou ukončit smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce od oznámení výpovědi. Oznámení může být podáno elektronickou nebo písemnou formou.
 2. V případě výpovědi si může Zákazník:
  • Ponechat přístup do aplikace Firemnictví pro čtení pro omezený počet uživatelů za měsíční poplatek podle Ceníku.
  • Nechat vygenerovat export všech dat z aplikace Firemnictví za poplatek podle Ceníku.
  • Nechat odstranit všechna data z aplikace Firemnictví za poplatek podle Ceníku.
 3. Provozovatel internetové služby Plus4U (www.plus4u.net), kde je aplikace Firemnictví implementována a provozována, zajišťuje:
  • procentuální dostupnost 99 % mimo plánovaných technických odstávek,
  • informovanost o plánovaných i neplánovaných odstávkách na informačním portále,
  • obnovu dat, která byla vytvořena 15 minut a více před případným selháním.
 4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat a škody způsobené přerušením provozu nebo technickým výpadkem aplikace Firemnictví ani za jiné přerušení či omezení poskytování aplikace.
 5. V případě ukončení činnosti Poskytovatele, může Zákazník uzavřít smluvní vztah s provozovatelem internetové služby Plus4U (www.plus4u.net) a převzít od Poskytovatele své datové uložiště z aplikace Firemnictví.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel a Zákazník se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nutné pro přínosnou spolupráci, včetně vyjádření zpětné vazby ke kvalitě spolupráce.
 2. Veškeré nedorozumění a spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou řešeny primárně vzájemnou komunikací a dohodou o nápravě. V případě nemožnosti vyřešit spor komunikací ukončí Poskytovatel a Zákazník spolupráci v souladu s těmito Podmínkami.
 3. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky a případné spory neřešitelné způsobem popsaným výše budou rozhodovány obecnými soudy ČR.
 4. Zákazník je povinen si tyto Podmínky přečíst a stejně jako Poskytovatel se jimi řídit.
 5. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Podmínky, každá taková změna bude předem oznámena Zákazníkovi. V případě nesouhlasu se změnami může Zákazník smlouvu ukončit podle těchto Podmínek.
 6. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 8. 2017.