721 340 328 info@firemnictvi.cz

Zajišťujeme vám digitální evidenci majetku, personalistiky, smluv, dokumentů, financí, zakázek, know-how, projektů, ...

1.

Posílejte pod­kla­dy e‑mailem

Zadáváte podklady, jak vám to vy­ho­vu­je, nap­ří­klad e‑mai­lem, te­le­fo­nem, přes skype a po­dob­ně. Nebo si pro ně dojedeme.

2.

My je zpra­cu­je­me za vás

Náš tým podklady a in­for­ma­ce při­ro­ze­nou in­te­li­gen­cí zpracuje, za­evi­du­je do apli­ka­ce a nap­lá­nu­je k nim upo­zor­ně­ní.

3.

Vy máte fir­mu jako na dlani

Celou firmu pak má­te ja­ko na dla­ni. V jed­né apli­ka­ci! Dos­tup­nou bezpečně kde­ko­liv, kdy­ko­liv, z po­čí­ta­če, mo­bi­lu i tab­le­tu.

4.

… a na nic nezapomenete

Aplikace vás upo­zor­ní e‑mai­lem na dů­le­ži­té vě­ci. Na­pří­klad na plat­nos­ti STK, cer­ti­fi­ká­tů, smluv, na ser­vi­sy, lhů­ty a po­dob­ně.

X
Máte 1 novou zprávu
1.12.2019 končí platnost STK (Karta Auto 3SZ 2568)

Přečtěte si, jak funguje služba. Podívejte se, jak vypadá aplikace.

Videoukázka aplikace Firemnictví

Co vám přinese?

  • Čas na věcnou práci, protože administrativu děláme za vás.
  • Kontrolu nad firmou a pořádek v informacích, protože je máte v jedné aplikaci dostupné kdykoliv a kdekoliv.
  • Vyšší pravděpodobnost úspěchu, protože na nic nezapomenete a všechny informace k rozhodování máte po ruce.

Jak Firemnictví vypadá?

Podívejte se na video a ukázky. V galerii najdete pár příkladů, jak aplikace vypadá. V počítači, tabletu i mobilu.